รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
2 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
3 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
4 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
5 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
6 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
7 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
8 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
9 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE10
10 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
11 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
12 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE10
13 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
14 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
15 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE10
16 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
17 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
18 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
19 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
20 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE10
21 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE10
22 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE10
23 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
24 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
25 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE10
26 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE10
27 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE10
28 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
29 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE10
30 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
31 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE10
32 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
33 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
34 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE10
35 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
36 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
37 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE10
38 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
39 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
40 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
41 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering10
44 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering10
45 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering10
46 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
47 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering10
48 B6112035 นายวิทูร ม่วงเย็น  Environmental Engineering10
49 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
50 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering10
52 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.