รายชื่อนศ.
รายวิชา521367 : FOOD PROCESS ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
2 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
3 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
5 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
6 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering10
7 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
8 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering10
9 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
10 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
11 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering10
12 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
13 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering10
14 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
15 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
16 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering10
17 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
18 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering10
19 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
20 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
21 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
22 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
23 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
24 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
25 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.