รายชื่อนศ.
รายวิชา537466 : UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME10
2 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี  AERONAUTICAL ENGINEERING40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.