รายชื่อนศ.
รายวิชา536442 : VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
2 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering10
3 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
4 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
5 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
6 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
7 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
8 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
9 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
10 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
11 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
12 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
13 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
14 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
15 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
16 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
17 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
18 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
19 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
20 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
21 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
22 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
23 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
24 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
25 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
26 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
27 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
28 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
29 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
30 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
31 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
32 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering10
33 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
34 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
35 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
36 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
37 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering10
38 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering10
39 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
40 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
41 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
42 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
43 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
44 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
45 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering10
46 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
47 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering10
48 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี  Automotive Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.