รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม26
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6313661 นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์คำ  MANAGEMENT
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY
9 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY
10 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering
13 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
14 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering
15 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering
16 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE
17 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering
18 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ  Mechanical Engineering
19 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME
20 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME
21 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME
22 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME
23 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME
24 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME
25 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME
26 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME
27 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME
28 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME
29 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME
30 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME
31 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME
32 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME
33 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME
34 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME
35 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME
36 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME
37 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME
38 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME
39 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME
40 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE
41 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING
42 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING
43 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
44 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING
45 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE
46 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering
47 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา  Electronic Engineering
48 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering
49 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering
50 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering
51 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering
52 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE
53 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
54 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
55 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering
56 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering
57 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering
58 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
59 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
60 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
61 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH
62 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
63 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
64 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
65 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
66 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
67 B6075590 นายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
68 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE
69 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE
70 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.