รายชื่อนศ.
รายวิชา111206 : BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6204310 นางสาวสุทธิณีย์ ดีทับไทย  SPORTS SCIENCE10
2 B6204426 นายพงศธร สุขกิตติสิริวงศ์  SPORTS SCIENCE10
3 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
4 B6209483 นางสาวกรวิภา แสนประสิทธิ์  SPORTS SCIENCE10
5 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก  SPORTS SCIENCE10
6 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม  SPORTS SCIENCE10
7 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์  SPORTS SCIENCE10
8 B6233068 นางสาวจณิสตา เสนามงคล  SPORTS SCIENCE10
9 B6204440 นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร  SPORTS SCIENCE10
10 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง  SPORTS SCIENCE10
11 B6204570 นางสาวศิรินภา หล้าโสด  SPORTS SCIENCE10
12 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์  SPORTS SCIENCE10
13 B6204372 นางสาวพรพิมล กัณหา  SPORTS SCIENCE10
14 B6204488 นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์  SPORTS SCIENCE10
15 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม  SPORTS SCIENCE10
16 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง  SPORTS SCIENCE10
17 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์  SPORTS SCIENCE10
18 B6204624 นางสาวพัตร์พิมล ไพรัลย์ทาปลัด  SPORTS SCIENCE10
19 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์  SPORTS SCIENCE10
20 B6233013 นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น  SPORTS SCIENCE10
21 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง  SPORTS SCIENCE10
22 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง  SPORTS SCIENCE10
23 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า  SPORTS SCIENCE10
24 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ  SPORTS SCIENCE10
25 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย  SPORTS SCIENCE10
26 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์  SPORTS SCIENCE10
27 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก  SPORTS SCIENCE10
28 B6204549 นายนนทชัย ศรีบุรมณ์  SPORTS SCIENCE10
29 B6204501 นายชาติชาย ทนพุดซา  SPORTS SCIENCE10
30 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์  SPORTS SCIENCE10
31 B6233006 นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง  SPORTS SCIENCE10
32 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์  SPORTS SCIENCE10
33 B6204471 นายชาติบดินทร์ สุวรรณพจน์  SPORTS SCIENCE10
34 B6233044 นายธนากร ทองขาว  SPORTS SCIENCE10
35 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์  SPORTS SCIENCE10
36 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร  SPORTS SCIENCE10
37 B6204617 นายสุริยะ กล้าไพรี  SPORTS SCIENCE10
38 B6204297 นายกิตติทัต ปล่องทอง  SPORTS SCIENCE10
39 B6209469 นายณัฏฐกิตติ์ พรหมนิ่ม  SPORTS SCIENCE10
40 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย  SPORTS SCIENCE10
41 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
42 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์  SPORTS SCIENCE10
43 B6200039 นายพชร สีหเนตร  SPORTS SCIENCE10
44 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย  SPORTS SCIENCE10
45 B6233051 นายสิรภพ คล้ายจินดา  SPORTS SCIENCE10
46 B6233037 นายสุภัทร์ไชย ดวงทวี  SPORTS SCIENCE10
47 B6233082 นายชาคริต เยอสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
48 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย  SPORTS SCIENCE10
49 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว  SPORTS SCIENCE10
50 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น  SPORTS SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.