รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี  CME10
2 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง  Electronic Engineering10
3 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
6 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
7 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering10
8 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
9 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering10
10 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
11 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
12 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering10
13 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
14 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
15 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
16 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME10
17 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
18 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
19 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
20 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
21 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
22 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
23 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
24 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
25 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
26 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
27 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
28 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
29 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
30 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
31 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
32 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
33 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME10
34 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
36 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering10
37 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering10
38 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
39 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering10
40 B6236472 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร  N/A60
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
41 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.