รายชื่อนศ.
รายวิชา524482 : CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์  ChemE10
2 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ  ChemE10
3 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช  ChemE10
4 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม  ChemE10
5 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE10
6 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง  ChemE10
7 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา  ChemE10
8 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์  ChemE10
9 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์  ChemE10
10 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี  ChemE10
11 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์  ChemE10
12 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE10
13 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด  ChemE10
14 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู  ChemE10
15 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี  ChemE10
16 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย  ChemE10
17 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง  ChemE10
18 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย  ChemE10
19 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม  ChemE10
20 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง  ChemE40
21 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE40
22 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว  ChemE40
23 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE40
24 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ  ChemE40
25 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง  ChemE40
26 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา  ChemE40
27 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย  ChemE40
28 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล  ChemE40
29 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน  ChemE40
30 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม  ChemE40
31 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ  ChemE40
32 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE40
33 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE40
34 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย  ChemE40
35 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร  ChemE40
36 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว  ChemE40
37 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE40
38 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน  ChemE40
39 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ  ChemE40
40 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข  ChemE40
41 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์  ChemE40
42 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง  ChemE40
43 B5601608 นายกษิดิศ ถินกระโทก  ChemE40
44 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข  ChemE40
45 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย  ChemE40
46 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ  ChemE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.