รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม  Electronic Engineering10
3 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE10
4 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
5 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
6 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
7 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE10
8 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
9 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
10 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
11 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง  Electronic Engineering10
12 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง  Electronic Engineering10
13 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ  Electronic Engineering10
14 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี  Electronic Engineering10
15 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน  Electronic Engineering10
16 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ  Electronic Engineering10
17 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
18 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering10
19 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ  Electronic Engineering10
20 B6237943 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6135478 นางสาวลำพูน อินทวิเดธ  Petrochemical and Polymer Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
22 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
44 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ  INFORMATION SCIENCE10
45 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.