รายชื่อนศ.
รายวิชา528213 : POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE
2 B6132996 นายวิธวินท์ เดชบำรุง  PE
3 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE
4 B6105181 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  PE
5 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE
6 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE
7 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE
8 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE
9 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE
10 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE
11 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE
12 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE
13 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE
14 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE
15 B6115005 นายวิษณุ สมาน  PE
16 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
17 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.