รายชื่อนศ.
รายวิชา535313 : MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด  MAE
2 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE
3 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE
4 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์  MAE
5 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE
6 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE
7 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา  MAE
8 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE
9 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด  MAE
10 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์  MAE
11 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ  MAE
12 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา  MAE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.