รายชื่อนศ.
รายวิชา110208 : BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.