รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
2 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering10
3 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
4 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
5 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
6 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
7 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
8 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
9 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
10 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
11 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering10
12 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
13 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
14 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
15 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering10
16 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
17 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
18 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
19 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
20 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering10
21 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
22 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
23 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering10
24 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
25 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
26 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
27 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering10
28 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
29 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
30 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
31 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering10
32 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
33 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
34 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
35 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
36 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
37 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
38 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
39 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.