รายชื่อนศ.
รายวิชา524382 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข  ChemE10
2 B5824663 นายพิชากร คำพวง  ChemE10
3 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์  ChemE10
4 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย  ChemE10
5 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย  ChemE10
6 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร  ChemE10
7 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว  ChemE10
8 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์  ChemE10
9 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ  ChemE10
10 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE10
11 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE10
12 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ  ChemE10
13 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข  ChemE10
14 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี  ChemE10
15 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE10
16 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์  ChemE10
17 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ  ChemE10
18 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน  ChemE10
19 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น  ChemE10
20 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE10
21 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย  ChemE10
22 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน  ChemE10
23 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท  ChemE10
24 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด  ChemE10
25 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม  ChemE10
26 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์  ChemE10
27 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ  ChemE10
28 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง  ChemE10
29 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE10
30 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ  ChemE10
31 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย  ChemE10
32 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง  ChemE10
33 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE10
34 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.