รายชื่อนศ.
รายวิชา525442 : THERMO-FLUID LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์  ME10
2 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง  ME10
3 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน  ME10
4 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร  ME10
5 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME10
6 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ  ME10
7 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ  ME10
8 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น  ME10
9 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต  ME10
10 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME10
11 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์  ME10
12 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา  ME10
13 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง  ME10
14 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ  ME10
15 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME10
16 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ  ME10
17 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา  ME10
18 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME10
19 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME10
20 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา  ME10
21 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี  ME10
22 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี  ME10
23 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม  ME10
24 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย  ME10
25 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์  ME10
26 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร  ME10
27 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์  ME10
28 B5904662 นายรณกร บุญลอย  ME10
29 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME10
30 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME10
31 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์  ME10
32 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME10
33 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ  ME10
34 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง  ME10
35 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ  ME10
36 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME10
37 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME10
38 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME10
39 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME40
40 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง  ME40
41 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ  ME40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.