รายชื่อนศ.
รายวิชา525442 : THERMO-FLUID LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร  ME10
2 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์  ME10
3 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
4 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย  ME10
5 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์  ME10
6 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์  ME10
7 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร  ME10
8 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME10
9 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์  ME10
10 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์  ME10
11 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ  ME10
12 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME10
13 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ  ME10
14 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์  ME10
15 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม  ME10
16 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์  ME10
17 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย  ME10
18 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา  ME10
19 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์  ME10
20 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์  ME10
21 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
22 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร  ME10
23 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME10
24 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร  ME10
25 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี  ME10
26 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME10
27 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา  ME10
28 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย  ME10
29 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง  ME10
30 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์  ME10
31 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก  ME10
32 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์  ME10
33 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา  ME10
34 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว  ME10
35 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์  ME10
36 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์  ME10
37 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ  ME10
38 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข  ME10
39 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME10
40 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME10
41 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์  ME10
42 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์  ME10
43 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร  ME40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.