รายชื่อนศ.
รายวิชา530212 : MATERIAL TESTING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์  CE10
2 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
3 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
4 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE10
5 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
6 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE10
7 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
8 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE10
9 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
10 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE10
11 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE10
12 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE10
13 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE10
14 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE10
15 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
16 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE10
17 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
18 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE10
19 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
20 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
21 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE10
22 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE10
23 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE10
24 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE10
25 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
26 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
27 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
28 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
29 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
30 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE10
31 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
32 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
33 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
34 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE10
35 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
36 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE10
37 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
38 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
39 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE10
40 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
41 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE10
42 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
43 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
44 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
45 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE10
46 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
47 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
48 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.