รายชื่อนศ.
รายวิชา532208 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์  Environmental Engineering10
2 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
3 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering10
4 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering10
5 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering10
6 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
7 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering10
8 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
9 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว  Environmental Engineering10
10 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering10
11 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering10
12 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
13 B5914852 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  Environmental Engineering10
14 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
15 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
16 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering10
17 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering10
18 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering10
19 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering10
20 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
21 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering10
22 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering10
23 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering10
24 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
25 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
26 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
27 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
28 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
29 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering10
30 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
31 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
32 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering10
33 B6009205 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  Environmental Engineering10
34 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
35 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering10
36 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering10
37 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
38 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
39 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
40 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering10
41 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering10
42 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
43 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering10
44 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering10
45 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
46 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering10
47 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
48 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering10
49 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering10
50 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering10
51 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering10
52 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering10
53 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering10
54 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering10
55 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering10
56 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering10
57 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
58 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering10
59 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering10
60 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering10
61 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
62 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
63 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering10
64 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.