รายชื่อนศ.
รายวิชา530322 : SOIL MECHANICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5925490 นางสาวกชกร แก้วอุดร  CE
2 B5918997 นายสุธินันท์ พันธุวร  CE
3 B5919055 นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร  CE
4 B5928293 นางสาวณปภา กัญหา  CE
5 B5926183 นางสาวปัณฐิตา ภู่เพียงใจ  CE
6 B5904259 นางสาวกัญญาณัฐ ปาจิต  CE
7 B5904792 นางสาวจินดารา ไชยสุระ  CE
8 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช  CE
9 B5904327 นางสาววิไลพร จันทาอ่อน  CE
10 B5917051 นางสาวปณิธาน ทิพยรักษ์  CE
11 B5919079 นางสาววรารัตน์ วรรณศรี  CE
12 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า  CE
13 B5701223 นายธนากร วันทะวงษ์  CE
14 B5918331 นายพงศธร พรนิคม  CE
15 B5905416 นายวิทยา อินหอม  CE
16 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย  CE
17 B5925636 นายเอกพงษ์ ถุงจันทร์  CE
18 B5904037 นายกิตติชัย สิงห์แก้ว  CE
19 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน  CE
20 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์  CE
21 B5919031 นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม  CE
22 B5916146 นายชวัลกร ทำนานอก  CE
23 B5922130 นายพงศกร กำจรกิตติคุณ  CE
24 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน  CE
25 B5904556 นายพิทักษ์ ชิณะเพ็ง  CE
26 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์  CE
27 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง  CE
28 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี  CE
29 B5915316 นายชูศักดิ์ ศิริมาศ  CE
30 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง  CE
31 B5918881 นายพลวัต หทัยพิชิตชัย  CE
32 B5906635 นายณัฐศรินทร์ บุญเรืองจักร์  CE
33 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์  CE
34 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา  CE
35 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ  CE
36 B5918874 นายพชรดนัย แต้อภิพัฒน์เดชากร  CE
37 B5924899 นายการัณยภาส ทองอาสน์  CE
38 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์  CE
39 B5919161 นายวีระเดช ใจบิดา  CE
40 B5921324 นางสาวกวินนา สาพิน  CE
41 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี  CE
42 B5909575 นายสุทธิพงษ์ สีกองเสน  CE
43 B5924042 นายวชิระ ภิญโญสุข  CE
44 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น  CE
45 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค  CE
46 B5905270 นางสาวทัศนียา โคตรชัย  CE
47 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล  CE
48 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย  CE
49 B5925735 นายจิรายุทธ ไชยงาม  CE
50 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา  CE
51 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์  CE
52 B5903368 นางสาวดารุณี ทองจัตุ  CE
53 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา  CE
54 B5925254 นางสาวปรมาภรณ์ แสนสุข  CE
55 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี  CE
56 B5926466 นางสาวสร้อยพิลัย ทองแดง  CE
57 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง  CE
58 B5915644 นายยอง คำมงคล  CE
59 B5918935 นายธนภัทร อุทารสวัสดิ์  CE
60 B5912223 นางสาวพิมพ์วรรณ สุขประเสริฐ  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.