รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5827824 นางสาวชลิดดา เพียมะลัง  ME10
2 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย  ME10
3 B5806928 นางสาวจิรวรรณ จุมพลเมือง  ME10
4 B5707911 นางสาวศศิธร อิงสันเทียะ  ME10
5 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข  ME10
6 B5802937 นางสาวฐิติดาภรณ์ นิตุธรสวัสดิ์  ME10
7 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์  ME10
8 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร  ME10
9 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา  ME10
10 B5803668 นางสาวดาวเรือง แสงสว่าง  ME10
11 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME10
12 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME10
13 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี  ME10
14 B5814527 นายหนึ่งบุรุษ ผลจันทร์  ME10
15 B5807086 นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง  ME10
16 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด  ME10
17 B5802784 นายธนบดี ปานหมื่นไวย  ME10
18 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก  ME10
19 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว  ME10
20 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา  ME10
21 B5823819 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล  ME10
22 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว  ME10
23 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย  ME10
24 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์  ME10
25 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ  ME10
26 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล  ME10
27 B5815739 นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา  ME10
28 B5928125 นายจตุพร สุรินทร์  ME10
29 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME10
30 B5826308 นายวรวิทย์ ชายฮวด  ME10
31 B5809356 นายภูวกร เจริญรัตน์  ME10
32 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช  ME10
33 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์  ME10
34 B5815692 นายธนบดี ทองเสน  ME10
35 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ  ME10
36 B5928095 นางสาวสิริมา พันธุ์เพ็ง  ME40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.