รายชื่อนศ.
รายวิชา537440 : AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5711543 นางสาวอาทิมา ชุ่มจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B5719273 นายธรรมนูญ วรรณวิชิต  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B5715299 นางสาวบงกช มาสืบชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B5720439 นางสาวศิริกานดา กองคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B5713370 นางสาวพิชญาภา สุขโต  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B5711192 นางสาวปวราภา วรรธนะชีพ  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B5723607 นางสาวปราญชลี อ่อนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B5710072 นางสาวปาณิศา สิทธิกมล  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B5719150 นางสาวกรภัทร ประยูรมณีรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B5702725 นางสาวณิชกานต์ คงมัยลิก  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B5706525 นางสาวณัฐฐาพร บุญวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B5714018 นางสาวเจนจิรา สว่างรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B5539918 นายศตวรรษ พงศะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B5703241 นายคุณากร จันทร์ปุย  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B5719167 นายธวัชชัย ดวงพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B5701773 นายอินทัช ตอนกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B5702718 นายพิชญาสิทธิ์ ล้อมวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B5719181 นายจักรพงศ์ วงษาลี  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B5702619 นายภาณุพงศ์ เพ็ชรจะบก  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B5715657 นายนฤเบศร์ บูรณะโอสถ  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B5708659 นายธงชัย ภูศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B5706594 นายระพีพัฒน์ ศรีสม  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B5703517 นายธีรภัทร เรือนพันธ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B5722693 นายพิพัฒน์พงศ์ ขำโคกกรวด  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B5720422 นายณัฐนันท์ แป้นดวงเนตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B5710959 นายสุริยา เจริญศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B5616336 นายภานุรัชต์ ชาวกล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B5702367 นายณภัทร เมืองนิล  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B5540433 นายศิรชัช วศินชัชวาล  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B5719228 นายปิยภาษณ์ ชีวะวิบูลย์พันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B5719198 นายบัญชา หมอกชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B5722914 นายอภิรัฐ เลขาลาวัณย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B5719235 นายจตุรวิธ เข็มเพชร  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B5707935 นางสาวศิรินันท์ กลั่นสระน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.