รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6425104 นางสาวเมขลา จันทะมาศ  Mechatronics Engineering
2 B6416430 นางสาวเปรมวดี ยางสี  Mechatronics Engineering
3 B6407582 นางสาวเนตรนภา เมืองสันเทียะ  Mechatronics Engineering
4 B6421502 นางสาวอารียา บุญทันเสน  Mechatronics Engineering
5 B6416454 นายอัศวิน ศิลป์ดี  Mechatronics Engineering
6 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering
7 B6416423 นายอนนต์ จันทร์แก้ว  Mechatronics Engineering
8 B6421465 นายสุวัฒนพงษ์ เพียวสูงเนิน  Mechatronics Engineering
9 B6428105 นายศุภฤกษ์ ศุทธางกูร  Mechatronics Engineering
10 B6429232 นางสาวศุทรา หิรัญรัตนทัต  Mechatronics Engineering
11 B6416386 นางสาวศศิธร แก้วกล้า  Mechatronics Engineering
12 B6416362 นางสาวศลินดา มาลาไทสง  Mechatronics Engineering
13 B6430177 นายวรวิทย์ ขุนประจวบ  Mechatronics Engineering
14 B6416379 นางสาวภูริตา ผังฉิมพลี  Mechatronics Engineering
15 B6415877 นางสาวภัทราพร ขาวสุข  Mechatronics Engineering
16 B6415822 นางสาวภคนันท์ วงค์คง  Mechatronics Engineering
17 B6421458 นายปรเมษฐ์ บัวส่อง  Mechatronics Engineering
18 B6415815 นายธีรภัทร เทพสุธรรม  Mechatronics Engineering
19 B6337476 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน  Mechatronics Engineering
20 B6421489 นางสาวธนวรรณ วันริโก  Mechatronics Engineering
21 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง  Mechatronics Engineering
22 B6415808 นายณภัทร กองจันทร์  Mechatronics Engineering
23 B6402068 นางสาวญาฌิตา เพิ่มทรัพย์  Mechatronics Engineering
24 B6421519 นายฉัตรชัย พึ่งศรี  Mechatronics Engineering
25 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์  Mechatronics Engineering
26 B6425098 นางสาวกชกร วนกลาง  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.