รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING
2 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING
3 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering
4 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE
5 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING
6 B6327811 นายองอาจ บุญทศ  PE
7 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา  Metallurgical Engineering
8 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING
9 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering
10 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering
11 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE
12 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
13 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering
14 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE
15 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING
16 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา  PE
17 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE
18 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering
19 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering
20 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล  Metallurgical Engineering
21 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE
22 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering
23 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE
24 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ  PE
25 B6237615 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE
26 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING
27 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์  Agricultural and Food Engineering
28 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering
29 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING
30 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering
31 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์  PE
32 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส  PE
33 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา  CERAMIC ENGINEERING
34 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE
35 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering
36 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ  PE
37 B6237929 นายชัดพล สายจันทร์  CERAMIC ENGINEERING
38 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering
39 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering
40 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering
41 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING
42 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE
43 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering
44 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.