รายชื่อนศ.
รายวิชา527446 : TELECOMMUNICATION INSTRUMENTATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE
2 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE
3 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE
4 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE
5 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE
6 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE
7 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE
8 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE
9 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE
10 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE
11 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE
12 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.