รายชื่อนศ.
รายวิชา530252 : SURVEYING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6405595 นายแทนคุณ พิมพ์จันทร์  CE
2 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE
3 B6404147 นายเปรมพล มาลัย  CE
4 B6405243 นายเกษฎา บุตรบ้านเขวา  Geological Engineering
5 B6418038 นายอภิวัฒน์ บุญเอก  CE
6 B6402884 นางสาวสุภัสสร เถาอวน  CE
7 B6410889 นายสิทธิศักดิ์ เทียบหนู  CE
8 B6419844 นายศุภณัช มีคำ  CE
9 B6410148 นางสาวศิริลักษณ์ คุ้มญาติ  CE
10 B6406462 นางสาววันวิสาข์ สืบชาติ  CE
11 B6418762 นางสาวลักขณา บุญบุตร  CE
12 B6410810 นายรัชต บุญญฤทธิ์  CE
13 B6409777 นายภูริณัฐ กล่องพุดซา  CE
14 B6406189 นายภากร ปุ่มสิม  CE
15 B6400644 นายพิชาชัย หาหอม  CE
16 B6426156 นางสาวพัทธนันท์ สิทธิเวช  CE
17 B6410124 นายพลัง พิมพาวัตร  CE
18 B6418724 นายพงศธร พุฒพูล  CE
19 B6418069 นายปริวัฒน์ บุรวงค์  CE
20 B6404772 นายปรวิทย์ อัมพันจันทร์  CE
21 B6419011 นางสาวปนัดดา แข็งฤทธิ์  CE
22 B6425975 นางสาวปทิตตา เอื้อสามาลย์  CE
23 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE
24 B6408572 นายนนทกร เสนคราม  CE
25 B6403263 นางสาวธฤตมน ตั้งชีวเจริญ  CE
26 B6418618 นายธนพัฒน์ พรหมขุนทอง  CE
27 B6408541 นายธนกฤต อิงแอบ  CE
28 B6410322 นางสาวทิพวรรณ มหัสกุล  CE
29 B6404277 นายณัฐภัทร สิงห์ไธสง  CE
30 B6418021 นายจิรศักดิ์ หมายดี  CE
31 B6411923 นายกุญชร นาเหนือ  CE
32 B6411657 นายกีรติกันต์ สมนิยม  CE
33 B6404017 นายกิตติศักดิ์ ศรีนวกะตระกูล  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.