รายชื่อนศ.
รายวิชา559312 : CONSTRUCTION MATERIALS TESTING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6229689 นายอาทิ นครเรียบ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
2 B6229955 นายอภิสิทธิ์ โฉมรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
3 B6233860 นางสาวอภิสรา เครือวรรณ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
4 B6235482 นายอนันต์ คำลือ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
5 B6229764 นายอณุลักษ์ ทวีทรัพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
6 B6233891 นายหฤษฎ์ เนียมทอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
7 B6229719 นายศุภวัฒน์ อาร์จอสนีย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
8 B6233907 นายศุภชัย แก้วศรีหาบุตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
9 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
10 B6233969 นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
11 B6229771 นายศิรวิทย์ บุญหนัก  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
12 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
13 B6229818 นายวรพล นานาวรรณการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
14 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
15 B6229870 นายภูนวพล ศรีรินทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
16 B6235543 นางสาวภิญญดา ขวัญเพ็ง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
17 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
18 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
19 B6233846 นางสาวปิยวรรณ วิระพรสวรรค์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
20 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
21 B6235499 นายปรัตถกร บุญถึง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
22 B6337025 นางสาวปนิดา ภูฮาด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
23 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
24 B6229757 นางสาวนนทิกานต์ แท่นแก้ว  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
25 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
26 B6235505 นายธิตินันท์ เสรีผล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
27 B6233822 นางสาวณัฏฐกาญจน์ อินทร์ชู  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
28 B6229894 นายฐิรพรรษ มองขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
29 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
30 B6229726 นายชาคริต แก้วประสงค์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
31 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
32 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
33 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
34 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
35 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
36 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
37 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
38 B6233921 นางสาวกัญญารัตน์ ปิดสายะสัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
39 B6229917 นายกฤติน จุดดา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
40 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.