รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม44
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6518424 นายสิทธิศักดิ์ อนุสนธิวงษ์  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B6519773 นางสาวพลอยนภา เวียงสมุทร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6522322 นายนรสิงห์ แพนไธสง  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
4 B6507190 นางสาวประพิชญา ปกป้อง  IE
5 B6535360 นายปรัตถกร เปาป่า  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
6 B6522315 นายพงษ์เพชร พนิรัมย์  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
7 B6522339 นายพชรพล เอี่ยมอิ่ม  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
8 B6522285 นายสิทธิพงษ์ สอนบัว  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
9 B6535797 นายอดิศร ยะนิลทร  INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
10 B6517854 นางสาวกนกพร สังขวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6516659 นางสาวกนกพร แจ้งไพร  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6534950 นางสาวจุฑามาศ คำฟอง  ยังไม่สังกัดสาขา
13 B6516871 นางสาวณัฐภัทร ทัศบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6516819 นางสาวทิตฐิตา พวงขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6516789 นางสาววิมลศิริ ผู้จอมจิตร  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6534776 นางสาวสาธิตา บาตสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6516833 นายอนุชา จันดาเวียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6534974 นางสาวโชติกา สิงห์แก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.