รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม55
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6531577 นายกานต์กวี สิทธิธรรม  N/A10
2 B6521929 นายคณธนัช ปิติธนัชโชติ  Mechatronics Engineering10
3 B6508401 นายจักรพงศ์ เกื้อกูล  N/A10
4 B6507114 นางสาวจารุวรรณ แทนสระน้อย  N/A10
5 B6526832 นางสาวจิรสุตา นามพันธ์  N/A10
6 B6508074 นางสาวจิราวรรณ เชื้อคำจันทร์  N/A10
7 B6505196 นางสาวชนันท์ภัสร์ ประดับศรี  N/A10
8 B6531638 นายชัยวัฒน์ ร้อยฉิมพลี  N/A10
9 B6507053 นายชิติพัทธ์ จะนันท์  N/A10
10 B6531713 นางสาวณัฐริกานต์ จันทะฟอง  N/A10
11 B6526962 นายธนกฤต จันดาบุตร  N/A10
12 B6531805 นางสาวธนพร จันทร์ขาว  N/A10
13 B6526276 นายธนพล เพียบุตวงศ์  N/A10
14 B6505226 นายธนัญชัย ศรีดารา  N/A10
15 B6531706 นายธีรภัทร์ อูดดอ  N/A10
16 B6505332 นายนวมินทร์ ภูแช่มโชติ  N/A10
17 B6509545 นางสาวนัฐพร บุญอุ้ม  N/A10
18 B6526825 นายนิติธร วงษ์ภูธรณ์  N/A10
19 B6510237 นายบูรณาการ เมืองรี  N/A10
20 B6534431 นายบูรพัทธ์ แก้วเกษร  N/A10
21 B6514242 นางสาวประริตา พลเดช  N/A10
22 B6530259 นายปัณณวัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  N/A10
23 B6531584 นางสาวพนิดา เขียวหวาน  N/A10
24 B6521493 นางสาวพรหมพร วงษา  N/A10
25 B6503901 นายพีรวัฒน์ พลโคตร์  N/A10
26 B6525644 นางสาวภาสภรณ์ รังษี  N/A10
27 B6525637 นางสาวภาสินี พิทักษ์  N/A10
28 B6509927 นายภูริทัต สว่างแจ้ง  N/A10
29 B6527334 นายภูวดล สมบัติธีระ  N/A10
30 B6505301 นายภูษณ แสงฮาด  N/A10
31 B6514075 นายมณฑล สาลี  N/A10
32 B6531812 นายมนัส ลายสนธิ์  N/A10
33 B6505257 นายยศกร ชาวไชย  N/A10
34 B6505219 นายรณกฤต สวัสดี  N/A10
35 B6510305 นายระพีวิทย์ ศรีเชียงขวาง  N/A10
36 B6522926 นายรัฐศาสตร์ สารมาตย์  N/A10
37 B6508043 นายรัตนเทพ คงคูณ  N/A10
38 B6526986 นางสาวรุ่งฤดี สีลาดเลา  N/A10
39 B6509934 นายวรภัทร ขอบังกลาง  N/A10
40 B6508012 นางสาววริศรา ยันชมภู  N/A10
41 B6508326 นางสาววิจิตรา เกิดสวัสดิ์  N/A10
42 B6507046 นางสาววิภาวรรณ วงเวียน  N/A10
43 B6526740 นางสาวศิริรัตน์ ทองปิว  N/A10
44 B6508067 นายศุภโชค รัศมี  N/A10
45 B6522070 นายสตีเฟ่น ชอน ซิมเซียน  Mechatronics Engineering10
46 B6507220 นางสาวสุดาภรณ์ แสงมาศ  N/A10
47 B6509941 นางสาวหนึ่งฤทัย กลิ่นแก้ว  N/A10
48 B6508302 นายหฤษฎ์ เพ็งผ่อง  N/A10
49 B6525132 นายอธิชนันท์ ผาดี  N/A10
50 B6507206 นายอธิป ศิริจานุสรณ์  N/A10
51 B6508142 นายอภิสิทธิ์ แก่นงาม  N/A10
52 B6507947 นางสาวอรกัญญา จันทร์ศรี  TCE10
53 B6507039 นางสาวอรนิภา เพ็งประจญ  N/A10
54 B6514143 นางสาวอโณทัย มูลเเสง  N/A10
55 B6514112 นางสาวเบญญกานต์ ขุนราสำโรง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.