รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม36
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6510695 นางสาวกาญจนา แสนจันศรี  N/A
2 B6527228 นายกิตติธัช บุญล้อม  TCE
3 B6511562 นายกีรติเดช มณีวีรกุล  EE
4 B6525224 นางสาวกุลยา คำภักดี  IE
5 B6505349 นางสาวขวัญศิริ พวงเพชร  TCE
6 B6511999 นายจักรพงษ์ วงศ์อามาตร์  Polymer Engineering
7 B6510725 นางสาวจิภาดา พันธ์สุภา  CE
8 B6511968 นายชัยธวัช ระดาใส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6527051 นายฐานันท์ วงศ์อินทร์จันทร์  Agricultural and Food Engineering
10 B6534615 นางสาวณฤมล นิคาโม  N/A
11 B6508890 นายณัฐภูมิ ใจกล้า  Mechanical Engineering
12 B6510718 นายธนวัฒน์ เหมือนกลาง  N/A
13 B6515201 นางสาวธนาภรณ์ มีดก  Chemical Engineering
14 B6525231 นางสาวธัญญารัตน์ จำพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
15 B6515560 นายธัญธร เตียนพลกรัง  Electronics and Embedded System Engineering
16 B6531386 นางสาวธันยพร พิลาม  CE
17 B6527198 นายธีราธรณ์ แย้มศรี  Mechanical Engineering
18 B6511647 นายนพดล เกิดเทพ  Agricultural and Food Engineering
19 B6526450 นางสาวนัทธมน ภคพรวงศ์  CE
20 B6534639 นางสาวนันท์นลิน สุพรม  Environmental Engineering
21 B6515140 นายบริรักษ์ แก้วศล  CE
22 B6511609 นายปฎิรักษ์ อินทริง  CERAMIC ENGINEERING
23 B6534493 นางสาวปนัดดา รัตนพินิจ  N/A
24 B6505561 นางสาวปวีณ์นุช มอญศิลา  Agricultural and Food Engineering
25 B6505578 นายปัณณวัฒน์ นันเนิ้ง  EE
26 B6508715 นางสาวปารมี วนิชพร  Transportation And Logistics Engineering
27 B6513405 นางสาวปิยธิดา เนนชู  CPE
28 B6505387 นางสาวพรนภัส โภคสุทธิ์  CPE
29 B6515362 นายพัชรพล หัตถกุลชัย  Chemical Engineering
30 B6508838 นายพิชัยยุทธ พันธ์พรม  Mechanical Engineering
31 B6508005 นายพิชิต พลพวก  Polymer Engineering
32 B6507992 นายพุทธานุภาพ สะท้านถิ่น  Agricultural and Food Engineering
33 B6534523 นายภาณุพงศ์ กงภูเวช  Mechanical Engineering
34 B6511715 นายภูธเนศ ไชยไธสง  CERAMIC ENGINEERING
35 B6511678 นางสาวมินทร์ตรา นุ่นปินปัก  Mechanical Engineering
36 B6534424 นางสาวมุตทิตา สมบัติ  Chemical Engineering
37 B6515409 นายราเมศวร์ ดาศรี  EE
38 B6511708 นางสาววรรณวิสา ทุ่มกระโทก  TCE
39 B6511845 นางสาววรันธร ถินกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
40 B6515546 นางสาวศศิกานต์ ปอยมะเริง  Transportation And Logistics Engineering
41 B6505233 นางสาวศิรดา ทูลมณี  Chemical Engineering
42 B6511975 นางสาวศุภลักษณ์ โต๊ะทอง  CPE
43 B6511982 นายสิปปนนท์ ทองมีศรี  N/A
44 B6524951 นายสิรภัทร เพ็งจันทร์  CPE
45 B6515218 นางสาวสิรินันท์ คำณะ  Geological Engineering
46 B6534400 นายสุธินันท์ พิณจะโปะ  IE
47 B6526436 นางสาวสุภัสสร สร้อยสุวรรณ  CPE
48 B6515614 นางสาวสุภัสสร ยศที่สุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B6511777 นายอธิป บุญเหลือ  Transportation And Logistics Engineering
50 B6511579 นางสาวอนันตญา เจนรบ  IE
51 B6513207 นางสาวอมรรัตน์ โคตะเพ็ชร  Environmental Engineering
52 B6515607 นางสาวอริสรา แสงชาติ  Agricultural and Food Engineering
53 B6505448 นายอัฐชนะชัย จรูญภาค  Agricultural and Food Engineering
54 B6534417 นายเนติธร กาญจนพิมาย  CPE
55 B6511623 นายเปรมศักดิ์ พึ่งกลาง  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.