รายชื่อนศ.
รายวิชา523419 : ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE
2 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE
3 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE
4 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE
5 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE
6 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
7 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE
8 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE
9 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE
10 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE
11 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE
12 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE
13 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE
14 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE
15 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE
16 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE
17 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE
18 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE
19 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE
20 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE
21 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE
22 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE
23 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.