รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE10
2 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE10
3 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  EE10
4 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE10
5 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE10
6 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE10
7 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE10
8 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ  EE10
9 B6310912 นายพศิน แซ่กู้  EE10
10 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE10
11 B6304348 นายภานุ บุญรอด  EE10
12 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE10
13 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE10
14 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  EE10
15 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE10
16 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE10
17 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง  EE10
18 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE10
19 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE10
20 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.