รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE10
2 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
3 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE10
4 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
5 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
6 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE10
7 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
8 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
9 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
10 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
11 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
12 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
13 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE10
14 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
15 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
16 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
17 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE10
18 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
19 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE10
20 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
21 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
22 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
23 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
24 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE10
25 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
26 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE10
27 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
28 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
29 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE10
30 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
31 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
32 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
33 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE10
34 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
35 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
36 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE10
37 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE10
38 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE10
39 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE10
40 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
41 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE10
42 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
43 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
44 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
45 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE10
46 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
47 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE10
48 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE10
49 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
50 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
51 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
52 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
53 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
54 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
55 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE10
56 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
57 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.