รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย  Metallurgical Engineering10
2 B6310844 นายเทพเมธี สุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
3 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering10
4 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering10
5 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering10
6 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering10
7 B6336950 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering10
9 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  Metallurgical Engineering10
10 B6209292 นายสหรัฐ ชินภักดี  Agricultural and Food Engineering10
11 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  Agricultural and Food Engineering10
12 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering10
13 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี  Agricultural and Food Engineering10
14 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering10
15 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering10
17 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  Agricultural and Food Engineering10
18 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering10
20 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา  PE10
21 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering10
22 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering10
23 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering10
24 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering10
25 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
27 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.