รายชื่อนศ.
รายวิชา533374 : MANUFACTURING AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE
2 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE
3 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์  IE
4 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE
5 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE
6 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE
7 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE
8 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE
9 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE
10 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE
11 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE
12 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE
13 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE
14 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE
15 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.