รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE
2 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE
3 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE
4 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE
5 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE
6 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE
7 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE
8 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE
9 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE
10 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE
11 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE
12 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE
13 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE
14 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE
15 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE
16 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE
17 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE
18 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์  CPE
19 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE
20 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.