รายชื่อนศ.
รายวิชา533265 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE10
2 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE10
3 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE10
4 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE10
5 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE10
6 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
7 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE10
8 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร  IE10
9 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE10
10 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์  IE10
11 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE10
12 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE10
13 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE10
14 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE10
15 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
16 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE10
17 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE10
18 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  IE10
19 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE10
20 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE10
21 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
22 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE10
23 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE10
24 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE10
25 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE10
26 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE10
27 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE10
28 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี  IE10
29 B6332938 นางสาวลภัสสิรี วรรณวิจิตร์  IE10
30 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE10
31 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ  IE10
32 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE10
33 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE10
34 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE10
35 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE10
36 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE10
37 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์  IE10
38 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE10
39 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE10
40 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE10
41 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
42 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง  IE10
43 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ  IE10
44 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง  IE10
45 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.