รายชื่อนศ.
รายวิชา527350 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE
2 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE
3 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE
4 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE
5 B6223540 นายอาคม พันวาสนา  TCE
6 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE
7 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE
8 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE
9 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE
10 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE
11 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE
12 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE
13 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE
14 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE
15 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE
16 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE
17 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE
18 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE
19 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE
20 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE
21 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE
22 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE
23 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE
24 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE
25 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE
26 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE
27 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE
28 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE
29 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE
30 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE
31 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE
32 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE
33 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE
34 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE
35 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE
36 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE
37 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE
38 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE
39 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE
40 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.