รายชื่อนศ.
รายวิชา527350 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
2 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE10
3 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
4 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE10
5 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
6 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE10
7 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE10
8 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE10
9 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE10
10 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
11 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE10
12 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
13 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
14 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
15 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
16 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE10
17 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE10
18 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
19 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE10
20 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE10
21 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
22 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE10
23 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE10
24 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
25 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
26 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
27 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
28 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
29 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
30 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
31 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE10
32 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE10
33 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE10
34 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE10
35 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE10
36 B6223540 นายอาคม พันวาสนา  TCE10
37 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
38 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE10
39 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE10
40 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.