รายชื่อนศ.
รายวิชา582212 : MATERIAL TESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo  Civil Engineering
2 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM  Civil Engineering
3 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY  Civil Engineering
4 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG  Civil Engineering
5 B6335229 Mr.TE KHEANGLY  Civil Engineering
6 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ  Civil Engineering
7 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม  Civil Engineering
8 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering
9 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ  Civil Engineering
10 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering
11 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง  Civil Engineering
12 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา  Civil Engineering
13 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล  Civil Engineering
14 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง  Civil Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.