รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE
2 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE
3 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE
4 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE
5 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE
6 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE
7 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE
8 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE
9 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE
10 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE
11 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE
12 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE
13 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE
14 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE
15 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE
16 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE
17 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE
18 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE
19 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE
20 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE
21 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE
22 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE
23 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE
24 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE
25 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE
26 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE
27 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE
28 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE
29 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE
30 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE
31 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE
32 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE
33 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE
34 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE
35 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE
36 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE
37 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE
38 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.