รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE40
2 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
3 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
4 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
5 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE10
6 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
7 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
8 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
9 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
10 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE10
11 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
12 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
13 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
14 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE10
15 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
16 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE40
17 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE10
18 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE10
19 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
20 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE10
21 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
22 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE10
23 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
24 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.