รายชื่อนศ.
รายวิชา523211 : DATABASE SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE
2 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE
3 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE
4 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE
5 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE
6 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE
7 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE
8 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE
9 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE
10 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE
11 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE
12 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE
13 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE
14 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE
15 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE
16 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE
17 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE
18 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE
19 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE
20 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE
21 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE
22 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE
23 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE
24 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE
25 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE
26 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE
27 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE
28 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE
29 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE
30 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE
31 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE
32 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE
33 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE
34 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE
35 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE
36 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE
37 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE
38 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE
39 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE
40 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE
41 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE
42 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE
43 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
44 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE
45 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE
46 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE
47 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE
48 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE
49 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE
50 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE
51 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE
52 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE
53 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE
54 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.