รายชื่อนศ.
รายวิชา539210 : ENGINEERING ELECTRONICS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE10
2 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
3 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
4 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE10
5 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE10
6 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE10
7 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE10
8 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE10
9 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
10 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
11 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE10
12 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE10
13 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
14 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE10
15 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข  TCE10
16 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE10
17 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี  TCE10
18 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
19 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE10
20 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน  TCE10
21 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE10
22 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE10
23 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE10
24 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE10
25 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE10
26 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE10
27 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
28 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE10
29 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
30 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม  TCE10
31 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
32 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE10
33 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE10
34 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
35 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE10
36 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE10
37 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE10
38 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
39 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
40 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE10
41 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
42 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
43 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE10
44 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
45 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.