รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE
2 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE
3 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE
4 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE
5 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE
6 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE
7 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE
8 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE
9 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE
10 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE
11 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE
12 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE
13 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE
14 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE
15 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.