รายชื่อนศ.
รายวิชา617442 : WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.