รายชื่อนศ.
รายวิชา521412 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน  Agricultural and Food Engineering10
2 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
3 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering10
5 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
6 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา  Agricultural and Food Engineering10
7 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
8 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
10 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
11 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
12 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
14 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
15 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
16 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
17 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
18 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
19 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
20 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
21 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
22 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering40
23 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
24 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
25 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
26 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
27 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering10
28 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
29 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering10
30 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering10
31 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
32 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
33 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
34 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
35 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
36 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
37 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
38 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering10
39 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
40 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
41 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering10
42 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
43 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
44 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
45 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
46 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
47 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering10
48 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
49 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
50 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
51 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
52 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
53 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
54 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering10
55 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
56 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
57 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering10
58 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
59 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.