รายชื่อนศ.
รายวิชาSCI15 2302 : BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6313104 นายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป์  SPORTS SCIENCE
2 B6319793 นายจารุเดช ประสานเชื้อ  SPORTS SCIENCE
3 B6312930 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม  SPORTS SCIENCE
4 B6320812 นางสาวชลธิชา พละสิม  SPORTS SCIENCE
5 B6313036 นายชัชญานนท์ แสนคำแก้ว  SPORTS SCIENCE
6 B6313005 นายชิษณุพงศ์ สังขะวรรณ  SPORTS SCIENCE
7 B6313111 นางสาวณัฐวดี อุ่นศรี  SPORTS SCIENCE
8 B6319809 นายณัฐวุฒิ พันไธสง  SPORTS SCIENCE
9 B6312954 นายธนกฤต สามเมือง  SPORTS SCIENCE
10 B6313098 นายธนพล คันชนานนท์  SPORTS SCIENCE
11 B6312985 นายธนพัฒน์ จันทบาล  SPORTS SCIENCE
12 B6334642 นายธิติธร ฤทธิ์เเสง  SPORTS SCIENCE
13 B6312992 นายธีรภัทธ์ สีหามาตย์  SPORTS SCIENCE
14 B6319786 นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า  SPORTS SCIENCE
15 B6331412 นายธีรโชติ แช่มกลั่น  SPORTS SCIENCE
16 B6312947 นายนนท์ณภัทร์ มานะทัต  SPORTS SCIENCE
17 B6329532 นางสาวนฤมล พันต้น  SPORTS SCIENCE
18 B6300074 นางสาวนารี สุณาพรหม  SPORTS SCIENCE
19 B6312961 นายพัชรพล พันธ์สมบัติ  SPORTS SCIENCE
20 B6313012 นายพัฒนชัย ชัยมงคล  SPORTS SCIENCE
21 B6319823 นายพีรพงศ์ พิมพ์ไธสง  SPORTS SCIENCE
22 B6313029 นางสาวภัชราพรรณ เป็งเรือน  SPORTS SCIENCE
23 B6335427 นางสาวภารดี ปิติพัฒน์  SPORTS SCIENCE
24 B6329525 นางสาวมัทนี เวโรจน์วัฒนัน  SPORTS SCIENCE
25 B6313043 นายมโนธรรม ประทุมเขตต์  SPORTS SCIENCE
26 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์  SPORTS SCIENCE
27 B6313128 นางสาววีรยา บุญแสง  SPORTS SCIENCE
28 B6319816 นางสาวศศิกานต์ ปฏิพันโด  SPORTS SCIENCE
29 B6320799 นายศิวกร คำนึงผล  SPORTS SCIENCE
30 B6335113 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล  SPORTS SCIENCE
31 B6320805 นายหาญณรงค์ เรืองหงษา  SPORTS SCIENCE
32 B6312978 นายอภิณัฐ บุญแย้ม  SPORTS SCIENCE
33 B6313050 นางสาวอาทิตยา พันมะหา  SPORTS SCIENCE
34 B6313081 นางสาวอารีรัตน์ เสกรัมย์  SPORTS SCIENCE
35 B6313067 นายอิงครัต กาญจนาภา  SPORTS SCIENCE
36 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร  SPORTS SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.