รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering
2 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering
3 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering
4 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  Electronic Engineering
5 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering
6 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering
7 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering
8 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering
9 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE
10 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering
11 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering
12 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE
13 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering
14 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering
15 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering
16 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี  Electronic Engineering
17 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering
18 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering
19 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE
20 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering
21 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering
22 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE
23 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering
24 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering
25 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering
26 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering
27 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering
28 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering
29 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering
30 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering
31 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย  CPE
32 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering
33 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering
34 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering
35 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering
36 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering
37 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE
38 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering
39 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว  Electronic Engineering
40 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง  Metallurgical Engineering
41 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  Electronic Engineering
42 B6336974 นายอิทธิกร ชูชื่น  Environmental Engineering
43 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE
44 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering
45 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.