รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering
2 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering
3 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering
4 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering
5 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  Automotive Engineering
6 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering
7 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering
8 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering
9 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์  Automotive Engineering
10 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering
11 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME
12 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering
13 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง  Automotive Engineering
14 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering
15 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering
16 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering
17 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering
18 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering
19 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering
20 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering
21 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering
22 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering
23 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.