รายชื่อนศ.
รายวิชา539201 : INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering10
2 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
3 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering10
4 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering10
5 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
6 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก  Electronic Engineering10
7 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering10
8 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย  Electronic Engineering10
9 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
10 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering10
11 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering10
12 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering10
13 B6135850 นายธนกร เข็มทอง  Electronic Engineering10
14 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering10
15 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering10
16 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
17 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
18 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
19 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
20 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering10
21 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
22 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering10
23 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
24 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
25 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
26 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering10
27 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering10
28 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering10
29 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
30 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
31 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering10
32 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering10
33 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
34 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering10
35 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering10
36 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์  Electronic Engineering10
37 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering10
38 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
39 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  Electronic Engineering10
40 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
41 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า  Electronic Engineering10
42 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
43 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering10
44 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.